Občni zbor 2010

Zapisnik z občnega zbora TD Mirna Peč 12.3.2010

V petek 12.3.2010 s pričetkom ob 19. uri je v društvenih prostorih občine Mirna Peč potekal redni občni zbor TD Mirna Peč.

Z naslednjim dnevni redom:

 1. Nagovor predsednice
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Poročila
 4. Razprava in sprejem poročil
 5. Podelitev priznanj
 6. Volitve
 7. Plan društva za leto 2010
 8. Sprejem programa
 9. Razno.

Ad 1.) Nagovor predsednice


Na predlog predsednice društva Alenke Dragan smo z minuto molka počastili pokojnega Alojza Kastelica dolgoletnega člana društva. V nadaljevanju je pozdravila vse navzoče člane in goste: župana občine in poslanca v državnem zboru g. Zvoneta Laha, predsednika Društva upokojencev Dragota Sajeta in predsednika Društva harmonikarjev Martina Krevsa.

Ad 2.) Izvolitev delovnega predsedstva


Predsednica društva je podala predlog o izvolitvi delovnega predsedstva zbora v sestavi:

 • predsednik Jože B.
 • zapisnikar Silvo B.
 • članica Ladislava R.
 • overitelja zapisnika: Mira B. in Irena M.
 • verifikacijska komisija: Uroš C. in Jože A.

Zbor je njen predlog soglasno sprejel.

Ad 3.) Poročila


Poročilo predsednice za leto 2009

je podala predsednica društva Alenka D.

 • SODELOVANJE NA OBČINSKI ČISTILNI AKCIJI.
 • NAROČILI IN KUPILI smo majice in kape za pohodnike.
 • 13. POHOD PREKO HMELJNIKA:
 • VODENJE SKUPIN skozi leto
 • OBNOVA MEŽNARIJE NA GOLOBINJEKU- pridobili smo lokacijsko informacijo in predloge (načrte) za obnovitvena dela.
 • OCENJEVANJE UREJENOSTI naselij
 • AKTIVNOSTI NA PROJEKTU POT TEMENICA – pešpot Trebnje – Mirna Peč – Novo mesto.
 • OTVORITEV POTI – 4.10.2009.
 • SREČANJE Mirnopečanov, Žužemberčanov in Stražanov NA FRATI
 • PODELITEV PRIZNANJ Moja dežela lepa in gostoljubna
 • Nadgrajevanje INTERNETNE STRANI DRUŠTVA
 • …(več v prilogi)

Poročilo blagajničarke za leto 2009

je podala blagajničarka društva Irena M.

saldo na dan 1.1.2009 je bil 3.895,37€
skupni prihodki društva 1.820,01€
skupni odhodki društva 3.410,41€
saldo na dan 31.12.2009 je bil 2.304,97€

Poročilo nadzornega odbora za leto 2009

je podal predsednik nadzornega odbora Alojz D. Izrazil je pozitivno mnenje k finančnem poslovanju TD Mirna Peč v letu 2009.

Poročilo tajnika za leto 2009

je podal tajnik društva Silvo B.
V letu 2008 je v društvu skupno vodenih 51 članov turističnega društva.V organih društva sodeluje 15 članov:

 • predsednica
 • podpredsednica
 • tajnik
 • blagajničarka
 • 5 članov upravnega odbora
 • 3 člani nadzornega odbora
 • 3 člani disciplinske komisije

-Članarina za leto 2008 je znašala 8€. 32 članov je poravnalo članarino za leto 2009, kar predstavlja 63%,ostali pa še ne.
-Konec leta 2008 je bila registrirana spletna stran TD na naslovu: www.turizem-mirnapec.com. Na njej bomo ažurno objavljali vse novosti v delovanju društva.
-Na e-naslov info@turizem-mirnapec.com V lanskem letu smo jo zapolnili z nekaj novega gradiva, veliko možnosti pa še ostaja odprtih. Pozivam vas, da pošljete čim več gradiva za strani. Predvsem bi želeli, da se oglasijo ponudniki turistične ponudbe.

Ad 4.) Razprava in sprejem poročil


Predsedujoči je vsa poročila dal v razpravo. Nihče ni hotel nič dodati.
Zato je predsedujoči je pozval verifikacijsko komisijo, da poda mnenje ali je zbor sklepčen.
Le ta je ugotovila sklepčnost po statutu, zato je predsedujoči podal poročila v sprejem.
Zbor je poročila soglasno sprejel.

Ad 5.) Podelitev priznanj


Sledila je podelitev priznanj članom in nečlanom društva, ki so s svojo prizadevnostjo omogočili izvedbo projekta pot Temenica. Priznanja so prejeli: Jože Avbar, Jože Barbo, Silvo Barbo, Tanja Barbo,Alenka Dragan, Alojz Dragan, Marija Dragan, Martin Dragan, Franci Kavšek, Alojz Primc, Marjan Rozman, Aleksander Rupena, Ladislava Rupena, Jože Smerke, Irena Šajn, Dušan Zupan, Rozi Žibert

Ad 6.) Volitve


Predsedujoči je ugotovil, da so na vrsti volitve. Po statutu društva so na vrsti volitve vsake dve leti. Zato je zboru predlagal, da staro vodstvo razreši.
Zbor je predlog soglasno sprejel.

Dosedanja predsednica je izpostavila, da zaradi osebnih razlogov ne more več voditi društva, zato je na zadnji seji UO, UO pripravil predlog, da prevzame vodenje društva Jože Barbo in da se zamenja člana UO Rudija Ravnikarja in člana disciplinske komisije Stojadin Stojić zaradi neaktivnosti
Jože Barbo je po daljšem prigovarjanju kandidaturo sprejel. Poudaril je, da je dosedanje vodstvo pod vodenjem Alenke dobro vodilo društvo.
Po razpravi smo oblikovali naslednji predlog organiziranosti društva:

 • Predsednik: Jože Barbo
 • Podpredsednica: Ladislava Rupena
 • Blagajničarka: Irena Mežan
 • Tajnik: Silvester Barbo
 • Upravni odbor: Irena Šajn, Jože Avbar, Alenka Dragan, Alojz Primc, Dušan Zupan
 • Nadzorni odbor: Alojz Dragan (predsednik), Rozi Žibert, Uroš Cesar
 • Disciplinska komisija: Aleksander Rupena, Silva Bevc, Tanja Barbo

Predsedujoči je predlog take organiziranosti društva dal na glasovanje.
Zbor je predlog soglasno sprejel.

Ad 7.) Plan dela društva za leto 2010


Predsedujoči je podal plan dela društva za naslednje obdobje:

 • Skrb za urejenost Zijala
 • Dokončanje pešpoti Pot Temenica proti Prečni
 • sodelovanje na čistilni akciji
 • predavanje o obrezovanju grmovnic
 • Golobinjski pohod
 • Mirnopeški pohod preko Hmeljnika
 • obujanje kmečkih opravil in običajev
 • ocenjevanje v okviru Moja dežela lepa in gostoljubna
 • popravilo in vzdrževalna dela na hiški
 • srečanje društev in občin na Frati
 • sodelovanje z ostalimi društvi
 • obnova mežnarije na Golobinjeku
 • … (več v prilogi)

Mira Fabjn Barbo: nas je obvestila o regijskem projektu “Aktivna je Dolenjska”, katerega namen je označiti pešpoti. Nekatere aktivnosti že potekajo na občini vendar bi rabili pomoč domačinov. Gre za označevanje treh krožnih pešpoti.

Ad 8.) Sprejem programa


Predsedujoči je predstavljen plan dela z dopolnili dal v sprejem.
Zbor je predlog plana z vsemi dopolnili soglasno sprejel.

Ad 9.) Razno


Zvone Lah župan in poslanec v DZ.

 • Pohvala in zahvala za izgradnjo in otvoritev pešpoti “pot Temenica”. Zahvala za sodelovanje pri realizaciji občinskega praznika.
 • Za naprej pa pobuda za delovanje na naslednjih področjih.
  • projekt turizma v zidanicah: 6 zidanic je že v ponudbi. Problemi so z uporabnimi dovoljenji. Potrebno bo vložiti v promocijo, lahko bi se posluževali spletnih strani društva.
  • Urejanje vaških središč: Šentjurij, Globodol,…
  • Pozdravlja obnovo mežnarije na Golobinjeku vendar je pri tem nujno upoštevati kašen bo namen omenjenega objekta in kdo bo gospodar (skrbnik).
  • Čistilna akcija: letos bo v okviru akcije očistimo Slovenijo v enem dnevu. Mirna Peč je izpostavljena kot “primer dobre prakse”.
  • Povabiti nosilce zidaniškega turizma v naše vrste.
 • Izrazil je bojazen za propadanje starih zidanic, če ne bo vzpodbud za obnovo.

Martin Krevs predsednik društva harmonikarjev Mirne Peči, je pozdravil zbor v njihovem imenu. Izrazil je željo za še nadaljnje sodelovanje med društvi. Opozoril je, da muzikantje precej zasedeni, zato je prosil, da potrebe za nastope sporočimo dovolj zgodaj.

Jože Barbo predsednik TD Mirne Peči:

 • Zahvala dosedanji predsednici za dobro delo.
 • Upanje na uspešno delo tudi v naprej.
 • Lepo, da se je projekt “turizem v zidanica” udejanjil. Potrebno bi bilo vzpostaviti kontakt.
 • Želel bi kup mladih članov.

V Mirni Peči, 12.3.2010.

Overitelja zapisnika:
Mira Fabjan Barbo
Irena Mežan
Zapisnikar:
tajnik Silvo Barbo

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja