Občni zbor 2012

Zapisnik z občnega zbora TD Mirna Peč 11.2.2012

V petek 11.2.2012 s pričetkom ob 19. uri je v gostilni Špolar potekal redni občni zbor TD Mirna Peč.

Z naslednjim dnevni redom:

 1. Nagovor predsednika
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Poročila
 4. Razprava in sprejem poročil
 5. Volitve
 6. Plan društva za leto 2012
 7. Sprejem programa
 8. Razno.

Ad 1.) Nagovor predsednika


Zbrane je nagovoril predsednik TD Mirna Peč Jože Barbo.

Ad 2.) Izvolitev delovnega predsedstva


Predsednik društva je podal predlog o izvolitvi delovnega predsedstva zbora v sestavi:

 • predsednik Jože B.
 • zapisnikar Silvo B.
 • član Slavka R.
 • overitelja zapisnika: Tanja B. in Irena M.
 • verifikacijska komisija: Alojz D. in Alojz P.

Zbor je njegov predlog soglasno sprejel.

Ad 3.) Poročila


Poročilo predsednika za leto 2011

je podal predsednik društva Jože B. :

 • Sodelovanje z društvi v Mirni Peči : PGD Hmeljčič, Društvom harmonikarjev, Društvom upokojencev, sosednjimi TD : Straža, Žužemberk in Trebnje, TZDBK, Občino, Kurenti..
 • Brunarica vzdrževanje in izposoja
 • Čiščenje podrasti pešpoti Mirna Peč – Zijalo
 • Administrativna dejavnost
 • Seje UO TD
 • Spletna stran TD Sodelovanje na spomladanski čistilni akciji očistimo Slovenijo v enem dnevu
 • Projekt Pešpot Temenica: -oprema trase odcek Mirna peč Prečna
 • Moja dežela lepa in gostoljubna: Objava razpisa, Predavanje urejanje vrtov,Komisijski ogled vse občine, Izbor nagrajencev,Podelitev nagrad in priznanj
 • 15. Mirnopeški pohod preko Hmeljnika,
 • 9.Srečanje sosednjih TD in občin Na Frati
 • Sodelovanje na suhem pustnem karnevalu v Žužemberku
 • Vodenje skupin v Zijalo, Globodol preko leta
 • Aktivnosti pri ažuriranju spletne strani.
 • Aktivnosti pri pridobitvi lastnih društvenih prostorov.
 • Podelitev priznanja DS naj prostovoljcu Slovenije v turizmu za leto 2011.

Poročilo blagajničarke za leto 2011

je v imenu blagajničarke društva podala Slavka R.

saldo na dan 1.1.2011 je bil 1.318,60€
skupni prihodki društva 1.844,84€
skupni odhodki društva 1.967,04€
saldo na dan 31.12.2010 je bil 1.196,40€

Poročilo nadzornega odbora za leto 2011

je podal predsednik nadzornega odbora Alojz D. Izrazil je pozitivno mnenje k finančnem poslovanju TD Mirna Peč v letu 2011.

Poročilo tajnika za leto 2011

je podal tajnik društva Silvo B.

Po evidenci je v TD trenutno 43 članov, članarino je v letu 2011 poravnalo 30 članov.
Spletne strani so kar zaživele. Vsa dokumentacija in evidenca se sedaj vodi na njih. Že nekaj časa je omogočen vpis in urejanje prispevkov vsem članom. Žal te možnosti nobeden razen Jožeta Avbarjan še ni koristil, kar je škoda. prošnja za večjo zavzetost in korajžo, da se registrirate in napišete svoje prispevke.
Lani so bile razširjene z možnostjo vnosa evidence opravljenih prostovoljnih ur za društvo. In tu so že rezultati: v letu 2011 smo skupaj evidentirali 420 ur.

Realizcija predloga o vodenju opravljenih ur na društvenem področju za vse člane, je mogoča na spletnih straneh TD na naslovu: www.turizem-mirnapec.com.

Ad 4.) Razprava in sprejem poročil


Predsedujoči je vsa poročila dal v razpravo.

Nihče ni želel razpravljati.

Predsedujoči je prosil verifikacijsko komisijo za mnenje ali je zbor sklepčen? Le ta je ugotovila sklepčnost in da zbor lahko glasuje.

Zato je predsedujoči podal poročila in predloge  na glasovanje.

Zbor je predlog soglasno sprejel.

 


Ad 5.) Volitve


Predsedujoči je ugotovil, da so na vrsti volitve. Po statutu društva so na vrsti volitve vsake dve leti. Zato je zboru predlagal, da staro vodstvo razreši.
Zbor je predlog soglasno sprejel.

Po razrešnici je predsedujoči vprašal ali ima kdo predlog  za spremembo v sestavi vodstva  društva? Nihče ni imel nobenega predloga.

Zato je dal predlog, da se sedanjemu vodstvu društva v sestavi:

 • Predsednik: Jože Barbo
 • Podpredsednica: Ladislava Rupena
 • Blagajničarka: Irena Mežan
 • Tajnik: Silvester Barbo
 • Upravni odbor: Irena Šajn, Jože Avbar, Alenka Dragan, Alojz Primc, Dušan Zupan
 • Nadzorni odbor: Alojz Dragan (predsednik), Rozi Žibert, Uroš Cesar
 • Disciplinska komisija: Aleksander Rupena, Silva Bevc, Tanja Barbo

mandat podaljša še za dve leti. Ta predlog je podal na glasovanje.
Zbor je predlog soglasno sprejel.


Ad 6.) Plan dela društva za leto 2012


Predsedujoči je podal plan dela društva za naslednje obdobje:

 • Dokončanje odceka pešpoti Temenice Mirna Peč -Prečna.
 • Otvoritev odceka pešpoti Temenica, Mirna Peč – Prečna.
 • Vzdrževalna dela odceka pešpoti Temenica, Mirna Peč -Sv. Ana.
 • Sodelovanje na spomladanski čistilni akciji.
 • Ponatis zloženk.
 • Vzdrževalna dela pešpoti preko Hmeljnika.16. pohod preko hmeljnika 23.6.2012.
 • Izvedba projekta Moja dežela lepa in gostoljubna.
 • Jesensko srečanje sosednjih TD in občin na Frati.
 • Ličkanje koruze
 • Vodenje skupin in promocija občine preko leta.
 • Podelitev priznanj in nagrad projekta Moja dežela lepa in
  gostoljubna.
 • Sodelovanje z zvezami, društvi in občino Mirna Peč.
 • Aktivnosti Mežnarija Golobinjek.
 • Redni letni občni zbor društva.
 • Predavanje urejenosti vrtov.
 • Prikaz obrezovanja sadnega drevja ( Plantan).
 • Ureditev društvenih prostorov ( če nam jih občina dodeli ).
 • Pavček, Slak – pešpot, publikacije, obeležja, sprejem skupin…

Ad 6.) Sprejem programa


Predsedujoči je predstavljen plan dela z dopolnili dal v sprejem.

Zbor je predlog plana z vsemi dopolnili soglasno sprejel.

Ad 7.) Razno


Andrej Kastelic pod župan in vršilec nalog župana občine Mirna Peč

 • Pozdravil je zbor
 • Potrebno je zbrati skupaj vse ideje o kulturnem centru Pavček – Slak in jih celovito reševati.


Jože Zoran predsednik PGD Mirne Peči:

 • Pozdrav in čestitke
 • Zahvala za sodelovanje. letos PGD praznuje 110 letnico delovanja

Silva Bevc :

 • Potrebno bi bilo urediti krožišče na izhodu iz AC

Tanja Barbo :

 • Za večjo sodelovanje in informiranost med vsemi društvi v Mirni Peči

Jože Smerke :

 • V program zapisati samo tisto, kar je možno realizirati v dveh letih

V Mirni Peči, 11.2.2011.

Overitelja zapisnika:
Tanja Barbo
Irena Mežan
Zapisnikar:
tajnik Silvo Barbo

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja