Občni zbor 2013

Zapisnik z občnega zbora TD Mirna Peč 22.2.2013

V petek 22.2.2013 s pričetkom ob 19. uri je v gostilni Špolar v Mirna Peč potekal redni občni zbor TD Mirna Peč.

Dnevni red:

 1. Nagovor predsednika
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Poročila
 4. Razprava in sprejem poročil
 5. Ustanovitev sekcije
 6. Plan društva za leto 2013
 7. Sprejem programa
 8. Razno.

Ad 1.) Nagovor predsednika


Predsednik društva Jože Barbo  je pozdravil vse navzoče člane in goste in na kratko navedel namen srečanja

Ad 2.) Izvolitev delovnega predsedstva


Predsednik društva je podal predlog o izvolitvi delovnega predsedstva zbora v sestavi:

 • predsednik Jože B.
 • zapisnikar Silvo B.
 • član Alojz D.
 • overitelja zapisnika: Mira B. in Irena M.
 • verifikacijska komisija: Franci K. in Dušan Z.

Navzoči so predlog soglasno sprejeli.

Ad 3.) Poročila


Poročilo predsednika za leto 2012

je podal predsednik društva Jože B..

 • Udeleževanje na sestankih predsednikov društev z občino
 • Prijava na razpis občine za finančna sredstva
 • Zastopanje društva na prireditvah in občnih zborih
 • Sodelovanje z društvi v Mirni Peči : PGD Hmeljčič, Društvom harmonikarjev, Društvom upokojencev, Sosednjimi TD : Straža, Žužemberk in Trebnje, TZDBK, Občino, Kurenti..
 • Brunarica vzdrževanje in izposoja
 • Čiščenje podrasti pešpoti Mirna Peč – Zijalo
 • Administrativna dejavnost
 • Seje UO TD
 • Spletna stran TD
 • …(več v prilogi)

Poročilo blagajničarke za leto 2012

je podala blagajničarka društva Irena M.

saldo na dan 1.1.2012 je bil 1.196,40€
skupni prihodki društva 1.690,54€
skupni odhodki društva 1.868,94€
saldo na dan 31.12.2012 je bil 1.018,00€

Poročilo nadzornega odbora za leto 2012

je podal predsednik nadzornega odbora Alojz D. Izrazil je pozitivno mnenje k finančnem poslovanju TD Mirna Peč v letu 2012.

 

Poročilo tajnika za leto 2012

je podal tajnik društva Silvo B.
V letu 2012 je v društvu skupno vodenih 42 članov turističnega društva.V organih društva sodeluje 15 članov:
-Članarina za leto 2012 je znašala 8€. 27 članov je poravnalo članarino za leto 2012, ostale poziva, da to storijo.
-Informacije o delovanju društva so navoljo na naslovu: www.turizem-mirnapec.com. v obliki zapisnikov in prispevkov.
-Poziva člane na aktivno sodelovanje pri ustvarjanju vsebin.

 

Ad 4.) Razprava in sprejem poročil


Predsedujoči je vsa poročila dal v razpravo.Nihče ni hotel razpravljati.

Zato je predsedujoči je pozval verifikacijsko komisijo, da poda mnenje ali je zbor sklepčen.

Le ta je ugotovila sklepčnost po statutu, zato je predsedujoči podal poročila v sprejem.

Zbor je poročila soglasno sprejel.

 

Ad 5.) Ustanovitev sekcije


Predsednik, je pojasnil razloge za ustanovitev sekcije Mali Kal.

– Kajani Malega Kala so zadnja leta zelo dejavni in se želijo aktivno delovati na prostovolni osnovi v oviru promocije Malega Kala negovanju narodnozabavne glasbe, katere ustanovitel je bil rojak in sovaščan Lojze Slak, ki je svojo mladost preživel na domačiji Barbovih na Malem Kalu. Ob dejstvu, da se skoraj polovica ukvarja z negovanjem njegove glasbe so prišli na idejo, da ob občinskem prazniku organizirajo veselico posvečeno Lojzetu Slaku.
– So tudi pobudnik postavitvi spominskega obeležja Lojzetu Slaku na hišo Barbovih.
– Da bi navedeno lahko uresničili, se nameravajo včlaniti v TD MIrna Peč in delovati kot sekcija društva.

Pojasnil je, da za dejavnost organizacije veselice potrebno spremeniti tudi statut društva, ker je potrebno spremeniti 7. člen statuta.

7.členu je potrebno dodati naslednji dve alineji.

 • Izvaja strežbo pijač -56.300; V okviru pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljenje dejavnosti predpisuje Zdru-1.
 • priprava in prodaja hitro pripravljenih jedi na stojnicah,kioskih in podobnih začasnih objektih -56.104;

 

Predsedujoči je predlog o ustanovitvi sekcije in spremembi statuta v 7. členu dal na glasovanje.
Zbor je predlog soglasno sprejel.

Prisotni krajani iz Malega Kala so se včlanili v Turistično društvo Mirna Peč, z opredelitvijo član sekcije

 

Ad 6.) Plan dela društva za leto 2013


Predsedujoči je podal plan dela društva za naslednje obdobje:

 • Dokončanje odceka pešpoti Temenice Mirna Peč -Prečna.
 • Otvoritev odceka pešpoti Temenica, Mirna Peč – Prečna.
 • Vzdrževalna dela odceka pešpoti Temenica, Mirna Peč -Sv. Ana.
 • Sodelovanje na spomladanski čistilni akciji.
 • Ponatis zloženk.
 • Vzdrževalna dela pešpoti preko Hmeljnika.
 • 17. pohod preko hmeljnika prestavljen na jesen.
 • Odkritje spominske plošče Lojzetu Slaku na Barbovi hiši na Malem Kalu petek 21.6.2013.
 • Markiranje krožne pešpoti Slakove in Pavčkove mladosti, izdaja zloženke.
 • 1.pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti.
 • Izvedba projekta Moja dežela lepa in gostoljubna.
 • 11.jesensko srečanje sosednjih TD in občin na Frati.
 • Vodenje skupin in promocija občine preko leta.
 • Podelitev priznanj in nagrad projekta Moja dežela lepa in gostoljubna.
 • … (več v prilogi)

Sledila je razprava o programu 2013

Mira Barbo:
– vključiti šolo in likovno ustvarjalnico ki jo pripravljajo učenci v Šentjurju

Zvone Lah:
– v prireditev na Malem Kalu predlaga, dase doda neko vsebino
-pohod preko Hmeljnika ne bi ukinili, ampak bi ga integrirali z potjo Pavčkove in Slakove mladosti

Somrak Franc:
– pohod v smeri Jordankala bil se lahko imenova pot Slakove rane mladosti

Ad 7.) Sprejem programa


Predsedujoči je predstavljen plan dela z dopolnili dal v sprejem.
Zbor je predlog plana z vsemi dopolnili soglasno sprejel.

 

Ad 8.) Razno


Predsedujoči je dal besedo gostom.

Franc Somrak Društvo vinogradnikov:
-Pozdravil je zbor in obljubil je vso pomoč

Irena Pust PGD Hmeljčič:
-obljubila pomoč pri organizaciji prireditve na Malem Kalu.

Drago Saje Društvo upokojencev: obljubil pomoč

Vlado Kostelec TD Žužemberk:
– turizem smo ljudje
– kako aktivirati mlade
– opozoril na novi statut turistične zveze Slovenije

 

V Mirni Peči, 22.2.2013.

 

Overitelja zapisnika:
Mira Fabjan Barbo
Irena Mežan
Zapisnikar:
tajnik Silvo Barbo

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja