Občni zbor 2009

Zapisnik z občnega zbora TD Mirna Peč 13.3.2009

V petek 13.3.2009 s pričetkom ob 19. uri je v društvenih prostorih občine Mirna Peč potekal redni občni zbor TD Mirna Peč.

Z naslednim dnevni redom:

 1. Nagovor predsednice
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Poročila
 4. Razprava in sprejem poročil
 5. Izvolitev nadomestnih članov v organe društva
 6. Plan društva za leto 2009
 7. Razno.

Ad 1.) Nagovor predsednice


Predsednica društva Alenka Dragan je pozdravila vse nazoče člane in goste: župana občine in poslanca v državnem zboru g. Zvoneta Laha, predsednika Društva upokojencev Dragota Sajeta in predesnika Društva harmonikarjev Martina Krevsa.

Ad 2.) Izvolitev delovnega predsedstva


Predsednica društva je podala predlog o izvolitvi delovnega predsedstva zbora v sestavi:

 • predsednica Ladislava R.
 • zapisnikar Silvo B.
 • članica Silva B.
 • overitelja zapisnika: Marija D. in Irena M.

Zbor je njen predlog soglasno sprejel.

Ad 3.) Poročila


Poročilo predsednice za leto 2008

je podala predsednica društva Alenka D.

 • Delo UPRAVNEGA ODBORA društva: v letu 2008 se je UO sestal štirikrat: februarja, junija, septembra in decembra.
 • OBČNI ZBOR TD: 7. Marca 2008 smo imeli redni letni občni zbor društva.
 • SODELOVANJE NA OBČINSKI ČISTILNI AKCIJI: Naše društvo tako kot vsako leto sodeluje na vseobčinski spomladanski čistilni akciji.
 • PREDAVANJE o vzgoji okrasnih rastlin: TD je k sodelovanju povabilo znano slovensko vrtnarsko, ga. o Ruth Podgornik Reš
 • 24. maja je POBRATENO DRUŠTVO Koranti Poetovia Ptuj praznovalo 25. letnico obstoja
 • V maju smo izvedli POHOD DRUŠTVA NA GOLICO v sodelovanju z Trim klubom Krka.
 • Sodelovali smo pri izvedbi 10. GOLOBINJSKEGA POHODA, ki je bil 7. junija.
 • 12. POHOD PREKO HMELJNIKA: Pohod poteka vsako leto v mesecu juniju v okviru občinskega praznika.
 • VODENJE SKUPIN skozi leto: Najavljenih je bilo nekaj pohodniških skupin, ki so se obrnile na nas glede vodenja ogledov, informacij in zloženk
 • OBNOVA MEŽNARIJE NA GOLOBINJEKU. Trudimo se glede same obnove mežnarije na Golobinjku
 • OCENJEVANJE UREJENOSTI naselij v okviru projekta TZ Slovenije Moja dežela lepa in gostoljubna.
 • AKTIVNOST NA PROJEKTU PEŠPOT Trebnje – Mirna Peč – Novo mesto:
 • DELOVNE AKCIJE V ZIJALU: Te – te so se izvajale v avgustu in septembru.
 • SREČANJE Mirnopečanov, Žužemberčanov in Stražanov NA FRATI
 • K POLNOČNICI Z BAKLAMI: Prebivalci posameznih vasi so sami organizirali pohod z baklami k polnočnici
 • PODELITEV PRIZNANJ Moja dežela lepa in gostoljubna na prednovoletni prireditvi dne 26. Decembra
 • SKRB ZA PROMOCIJO: Poskrbeli smo, da so bile zloženke pešpoti »Od Zijala do SV. Ane« ter pohodniške »Preko Hmeljnika« na razpolago čez celo leto.
 • IZDELAVA INTERNETNE STRANI DRUŠTVA: Silvo Barbo je izdelal privlačno internetno stran našega društva, ki se nahaja na naslovu: http://www.turizem-mirnapec.com
 • SODELOVANJE Z OSTALIMI DRUŠTVI: sodelovali smo tako društvi v naši občini, kot tudi z društvi iz ostalih občin

Poročilo blagajničarke za leto 2008

je podala blagajničarka društva Irena M.

 • saldo na dan 1.1.2008 je bil 4.249,67€
 • skupni prihodki društva 2.225,12€
 • skupni odhodki društva 2.579,42€
 • saldo na dan 31.12.2008 je bil 3.895,37€

Poročilo nadzornega odbora za leto 2008

je podal predsednik nadzornega odbora Alojz D. Izrazil je pozitivno mnenje k finančnem poslovanju TD Mirna Peč v letu 2008.

Poročilo tajnika za leto 2008

je podal tajnik društva Silvo B.
V letu 2008 je v društvu skupno vodenih 52 članov turističnega društva. V tem letu sta se dva izpisala (Jože Cesar in Mirko Krevs) , na novo pa so se včlanili štirje (Mira Barbo, Katarina Krevs, Nada Ravnikar in Uroš Cesar),
V organih društva sodeluje 15 članov:

 • predsednica Alenka Dragan
 • podpredsednica Ladislava Rupena
 • predsednik pohodnikov Rudi Ravnikar
 • tajnik Silvo Barbo
 • blagajničarka Irena Mežan
 • člani upravnega odbora: Jože Barbo, Stane Bevc, Dušan Zupan, Alojz Primc,
 • člani nadzornega odbora: Alojz Dragan (predsednik), Jože Cesar, Rozi Žibert,
 • člani disciplinske komisije: Mirko Krevs, Aleksander Rupena, Stojadin Stojič

-Članarina za leto 2008 je znašala 8€. 31 članov je poravnalo članarino za leto 2008, kar predstavlja 59%,ostali pa še ne.
-Konec leta 2008 je bila registrirana spletna stran TD na naslovu: www.turizem-mirnapec.com. Na njej bomo ažurno objavljali vse novosti v delovanju društva.
-Na e-naslov info@turizem-mirnapec.com posredujte teme, članke in stvari za katere menite, da bi bilo dobro, da se objavijo na teh straneh.

Ad 4.) Razprava in sprejem poročil


Predsedujoča je vsa poročila dala v razpravo. Nihče ni hotel nič dodati, zato so bila poročila dana v sprejem. Zbor je poročila soglasno sprejel.

Ad 5.) Izvolitev nadomestnih članov v organe društva


Predsedujoča je glede na dejstva, katera je podal tajnik (izčlanjenje), predlagala za izvolitev novih članov organe društva in sicer:

 • za člana nadzornega odbora Avbar Jože
 • za člana disciplinske komisije Silva Bevc

Zbor je predlog soglasno sprejel.

Silva Bevc je podala željo Staneta Bevca, da ga zbor razreši funcije člana upravnega odbora. In za novega člana predlagala Ireno Šajn.
Zbor je zato Staneta Bevca razrešil s te funkcije in na njegovo mesto izvolil Ireno Šajn.

Predsedujoča je podala predlog upravnega odbora, da se za častnega člana TD Mirna Peč predlaga Alojza Kastelica dolgoletnega člana in zanaega čebelarja, ki je veliko pripomogel prepoznavnosti turističnega društva in Mirne Peči.
Zbor je predlog soglasno sprejel.

Predsedujoča je tudi predlagala, da zbor predlaga za občinsko priznanje dolgoletnega bivšega predsednika društva in sedanjega člana UO Jožeta Barba in dolgoletnega tajnika društva Silva Barba.
Zbor je predlog soglasno sprejel.
V nadaljevanju je zbor še naslednje sklepe:

 • potrdil je nove člane, ki so se včlanili v letu 2008
 • članarina tudi v letu 2009 znaša 8€
 • podeli se priznanja članom, ki so v lanskem letu prizadevno zgradili mostiček v Zijalu.

Ad 6.) Plan dela društva za leto 2009


Predsedujoča je pozvala predsednico društva, da poda plan dela društva za naslednje obdobje:

 • okončanje pešpoti Mirna Peč – Zijalo
 • sodelovanje na čistilni akciji
 • predavanje o obrezovanju grmovnic
 • izlet na Golico
 • Golobinjski pohod
 • Mirnopeški pohod preko Hmeljnika
 • obujanje kmečkih opravil in običajev
 • ocenjevanje v okviru Moja dežela lepa in gostoljubna
 • popravilo in vzdrževalna dela na hiški
 • srečanje društev in občin na Frati
 • sodelovanje z ostalimi društvi
 • obnova mežnarije na Golobinjeku

V nadaljevanju je potekala razprava za dopolnitev plana:

Silva Bevc: je vprašala, kaj konkretno pomeni obnova mežnarije?
Odgovor: Že več let si prizadevamo, da bi mežnarijo obnovili, ki je sicer v cerveni lasti in pod spomeniškim varstvom. Namen jo je izvirno obnoviti, po obnovi bi lahko služila za oglede in za društvene prostore.

Jože Avbar: je predlagal, da se v Mirni Peči postavi pojasnevalna tabla.
Odgovor: O tabli je bilo že pred leti veliko govora, vendar se je vedno našel razlog, da se ne postavi. Zato je bil župan zaprošen za pojasnilo.
Župan: problem za postvitev je v soglasjih, ker naj bi stala ob regionalni cesti. Potrebno je kontaktirati Andreja iz občine, ki bo pojasnil, kakšne so možnosti.

Župan je v nadaljevanju predlagal, da bi delali tudi na realizaciji večje ponudbe:

 • tendence so, da bi kmetijstvo v prihodnjih letih prešlo v bolj ekološko pridelavo
 • to pomeni manjše sirarne, manjše klavnice itd…
 • zidaniški turizem (mi sami smo turisti v svojih krajih)
 • izdelava spomika
 • krajevne blagovne znamke, …

Ladislava Rupena: spominki v lanskem letu niso bili izbrani, ker nobeden ni ustrezal kriterijem.

Alojz Dragan: organizirati bi morali ocenjevanje klobas ali salam.

Silva Bevc: pozdravlja, da se je našel nekdo, ki zbira staro orodje to misli na Petra Rozmana iz Globodola. Predlaga, da bi mu tudi društvo pomagalo.

Ladislava Rupena: tudi na Golobinjeku obstaja nekdo, ki se ukvarja z zbirko orodja, stare posode, ima tudi zbirko vseh Slakovih plošč.

Silvo Barbo: take stvari bi morali popisatii narediti zloženke in objaviti na internetnih straneh društva.

Vprašanje: ali obstajajo turistični vodniki po Mirni Peči?
Ladislava Rupena: Po potrebi to nalogo opravljajo: Jože Barbo, Aleksander Rupena in Ladislava Rupena.

Zbor je predlog plana z vsemi dopolnili soglasno sprejel.

Ad 6.) Razno


Martin Krevs predsednik harmonikašev, je pozdravil zbor v njihovem imenu. Izrazil je željo za še nadaljne sodelovanje med društvoma.

 • Obvestil nas je, da društvo 29.3.2009, pripravlja dobrodelni koncert za nakup raspiratorja za Janjo Muhič
 • Vstopnina bo 5€ in ves izkupiček bo preko Rdečega križa nakazan družini, VABLJENI!

Predsednica društva: je ob tej niformaciji pozvala zbor, da tudi TD Mirna Peč za ta namen donira v vrednosti 200€. Zbor je njen predlog soglasno sprejel

Ladislava Rupena je opozorila za velik nered v zakulisju kulturnega doma. Vprašala je, kdo skrbi za red in čistočo v domu?
Irena Mežan: Kdor ima prireditev mora za sabo pospraviti. Vsake toliko časa tudi Niko iz občine pomete, vendar on sam ne zmore vsega.

Rudi Ravnikar predsednik vinogradniške sekcije nas je obvestil, da Vinogradniško društvo 14.3.2009 organizira pohod po občini. VABLJENI!

V Mirni Peči, 13.3.2009.

 

Overovatelja zapisnika:

Marija Dragan

Irena Mežan:

Zapisnikar: tajnik

Silvo Barbo

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja