Občni zbor 2011

Zapisnik z občnega zbora TD Mirna Peč 11.2.2011

V petek 11.2.2011 s pričetkom ob 19. uri je v okrepčevalnici na Frati potekal redni občni zbor TD Mirna Peč.

Z naslednjim dnevni redom:

 1. Nagovor predsednika
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Poročila
 4. Razprava in sprejem poročil
 5. Plan društva za leto 2011
 6. Sprejem programa
 7. Razno.

Ad 1.) Nagovor predsednika


Zbrane je nagovoril predsednik TD Mirna Peč Jože Barbo.

Ad 2.) Izvolitev delovnega predsedstva


Predsednik društva je podal predlog o izvolitvi delovnega predsedstva zbora v sestavi:

 • predsednik Jože B.
 • zapisnikar Silvo B.
 • člana Alojz D., Irena M.
 • overitelja zapisnika: Dušan Z. in Marija D.
 • verifikacijska komisija: Dušan Z. in Tanja B.

Zbor je njegov predlog soglasno sprejel.

Ad 3.) Poročila


Poročilo predsednika za leto 2010

je podal predsednik društva Jože B. Navedel je s čim se je društvo ukvarjalo v preteklem letu:

 • Udeleževanje na sestankih predsednikov društev z občino
 • Prijava na razpis občine za finančna sredstva
 • Zastopanje društva na prireditvah in občnih zborih
 • Sodelovanje z društvi v Mirni Peči : Društvo vinogradnikov, PGD Hmeljčič, Društvom harmonikarjev, Društvom upokojencev,
  Sosednjimi TD : Straža, Žužemberk in Trebnje, TZDBK,Občino, Kurenti..
 • Brunarica vzdrževanje in izposoja
 • Čiščenje podrasti pešpoti Mirna Peč – Zijalo
 • Administrativna dejavnost
 • Seje UO TD
 • Spletna stran TD

Poročilo blagajničarke za leto 2010

je podala blagajničarka društva Irena M.

saldo na dan 1.1.2010 je bil 2.304,97€
skupni prihodki društva 1.787,94€
skupni odhodki društva 2.774,31€
saldo na dan 31.12.2010 je bil 1.318,60€

Poročilo nadzornega odbora za leto 2010

je podal predsednik nadzornega odbora Alojz D. Izrazil je pozitivno mnenje k finančnem poslovanju TD Mirna Peč v letu 2010.

Poročilo tajnika za leto 2010

je podal tajnik društva Silvo B.
Po naši evidenci je v društvu skupno vodenih 50 članov turističnega društva. Članarino je v letu 2010 poravnalo le 29 članov. 9 evidentiranih članov ni poravnalo članarine že štiri ali več let zapored. Zboru predlaga izbris teh članov.

Opozoril na spletne strani in na možnost za prispevanje prispevkov vsem članom. Povbilo vsem, da se registrirjo in aktivno sodelujejo pri posodabljanju strani.

Realizcija predloga o vodenju opravljenih ur na društvenem področju za vse člane, je sedaj mogoča na spletnih straneh TD na naslovu: www.turizem-mirnapec.com.

Ad 4.) Razprava in sprejem poročil


Predsedujoči je vsa poročila dal v razpravo.

Jože Barbo:

Se strinja s predlogom o izbrisu iz evidence članstva tistih, ki niso plačli več kot tri leta.

Pozdravil je prizadevanje o spletnih straneh vendar poudaril, da ima sam nekaj težav z dodajnjem fotografij.

Ravno tako pozdravil o vodenju evidence o aktivnostih članov, ker drugih razprav ni bilo je dal poročila in predloge  na glasovanje.
Zbor je predlog soglasno sprejel.


Ad 5.) Plan dela društva za leto 2011


Predsedujoči je podal plan dela društva za naslednje obdobje:

 • Dokončanje odceka pešpoti Temenice Mirna Peč -Prečna
 • Otvoritev odceka pešpoti Temenica, Mirna Peč – Prečna.
 • Vzdrževalna dela odceka pešpoti Temenica, Mirna Peč -SAna.
 • Sodelovanje na spomladanski čistilni akciji.
 • Ponatis zloženk.
 • Vzdrževalna dela pešpoti preko Hmeljnika.
 • 15. pohod preko hmeljnika 25.6.2011.
 • Izvedba projekta Moja dežela lepa in gostoljubna.
 • Jesensko srečanje sosednjih TD in občin na Frati.
 • Ličkanje koruze
 • Vodenje skupin in promocija občine preko leta.
 • Podelitev priznanj in nagrad projekta Moja dežela lepa in
  gostoljubna.
 • Sodelovanje z zvezami, društvi in občino Mirna Peč.
 • … (več v prilogi)

Ad 6.) Sprejem programa


Predsedujoči je predstavljen plan dela z dopolnili dal v sprejem.

Zbor je predlog plana z vsemi dopolnili soglasno sprejel.

Ad 7.) Razno


Zvone Lah župan in poslanec v DZ.

 • Izpostavil je dolgo tradicijo TD in njegovo prizadevanje za izbolojšanje pogojev za razvoj turizma v Mirni Peči
 • Turizem je gospodarska dejavnost. Žal lahko ugotovimo, da je v Mirni Peči še ni razvit. Upa na projekt turizma v zidanicah, ki v sosednih občinah že daje rezultate pri nas jih še ni. Problemi so z upravnimi dovolenji.
 • Delovanje TD na področju “Ocenjevanja  urejenosti” daje  pozitiven vpliv. Povedal je , da se pripravlja ureditev vaškega središča v Šentjurju.
 • Strani društva bi bile lahko promocijski prostor za ponudnike “turizma v zidanicah”.


Jože Barbo predsednik TD Mirne Peči:

 • Poudaril je na to, da je TD vedno vzpodbujalo in podpiralo dejavnosti na področju razvoja v mirnopeški občini:
  • Članom v Šentjurju smo omogočili kontakt.
  • V Globodolu pomoč pri obnovi vaškega vodnjaka
 • Hvala županu za vsakoletno donacijo občine našemu in vsem drugim društvom v občini.

Vlado Kostevec podpredsednik TZDBK in predsednik TD Žužemberk:

 • Pozdravil in izpostavil je sodelovanje sosednjih društev in vsakoletno srečanje na Frati.
 • Člani TZ naj bi bila le tista društva, ki se resnično prizadevajo za razvoj turizma in ne vsa tista ki imajo v imenu besedico turizem.
 • Uvedba članske izkaznice in izkaznice ugodnosti.
 • Pri organizaciji javnih prireditev je opozoril na problem SAZAS-a, ki hoče vsepovsod pokasirati svoj delež.

V Mirni Peči, 11.2.2011.

Overitelja zapisnika:
Dušan Zupan
Marija Dragan
Zapisnikar:
tajnik Silvo Barbo

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja