Občni zbor 2014

Zapisnik z občnega zbora TD Mirna Peč 21.2.2014

v PETEK, 21. februarja 2014 v gostilno Špolar, s pričetkom ob 19. uri potekal redni letni OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA DRUŠTVA MIRNA PEČ.
Predsednik društva je pozdravil zbor in predlagal naslednji dnevni red.

Dnevni red:

  1. Nagovor predsednika
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Poročila
  4. Razprava in sprejem poročil
  5. Redne volitve organov društva
  6. Program za leto 2014
  7. Sprejem programa
  8. Razno

Zbor je predlagan dnevni red podprl.

Pod 1.) Nagovor predsednika


Predsednik društva Jože Barbo  je pozdravil vse navzoče člane in goste in na kratko navedel namen srečanja

Pod 2.) Izvolitev delovnega predsedstva


Predsednik je predlagal izvolitev delovne predsedstva zbora:

zapisnikar: Silvo Barbo
Predsednik: Barbo Jože
Član: Rovšek Franc

Overitelja zapisnika in verifikacijska komisija:
Dragan Alojz, Rozi Žibert

Zbor je predlog soglasno sprejel

Pod 3.) Poročila


Poročilo predsednika:

Poročilo je podal Jože Barbo v (priloga)

Poročilo tajnika:

Poročilo je podal Silvo Barbo (Priloga)

Poročilo sekcije Mali kal:

Poročilo in plan za leto 2014 je podal Franci Rovšek (priloga)

Poročila blagajničarke:

Za osnovni račun je poročilo podala Irena Mežan
Stanje 01.01.2013 1018,00€
Prihodki 1469,07€
Odhodki 1026,27€
Stanje 31.12.2013 1460,80€

Za račun sekcije je poročilo podala Mira Barbo.

Stanje 01.01.2013 0,00€
Prihodki 6588,03€
Odhodki 1884,31€
Stanje 31.12.2013 4703,72€

Poročilo nadzornega odbora:

Poročilo je podala Alojz Dragan (priloga)

Poročilo verifikacijske komisije:

Poročilo je podal Alojz Dragan. Prisotnih je 22 rednih članov od 61. Po statutu, je zbor sklepčen: če je prisotnih več kot polovica članov ali po preteku 60 min, če je prisotnih več kot 10 članov in je bil zbor sklican na pravilen.
Zato ugotavlja, da je zbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom.

Priloge poročila: Predsednik | TajnikSekcija | Blagajničarka |

Pod 4.) Razprava in sprejem poročil

 


Predsednik je odprl razpravo na predstavljena poročila.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je predsedujoči predlagal da jih zbor sprejme.
Zbor je poročila soglasno sprejel.

 

Pod 5.) Redne volitve organov društva


Po statutu društva sledijo vsaki dve leti redne volitve v organe društva.

Predsedujoči je zboru podal predlog, da razreši dosedanje vodstvo društva.
Zbor je predlog soglasno sprejel.

Zatem je predsedujoči pozval navzoče, da podajo predloge za novo vodstvo.

Predlogi:
Dragan Alojz je predlagal nadaljevanje sedanjega vodstva pod predsedstvom Jožeta B.
Povedal, je tudi da želi Alenka Dragan izstopiti iz UO. Namesto nje je Drago M. predlagal Marjana B.
Irena Mežan je izrazila željo, da jo na mestu blagajničarke zamenja Mira Barbo.
Slavka Rupena je predlagala, da naj bo novi podpredsednik Franci Rovšek, ki je tudi predsednik sekcije Mali Kal.

Na koncu se je oblikoval se je naslednji predlog za sestavo vodstva društva:
predsednik Jože Barbo, podpredsednika Ladislava Rupena; Franci Rovšek (predsednik sekcije MK), bagajničarka Mira Barbo, tajnik Silvester Barbo, upravni odbor: Jože Avbar, Marjan Barbo, Alojz Primc, Irena Šajn, Dušan Zupan, nadzorni odbor: (predsednik) Alojz Dragan, Uroš Cesar, Rozi Žibert, disciplinska komisija: Tanja Barbo, Aleksander Rupena, Silva Bevc.

Sledilo je glasovanje: Novo vodstvo je bilo soglasno sprejeto.

 

Pod 6.) Plan dela društva za leto 2014


Program dela za predstavil Jože Barbo
-Vlak na kurentovanje Ptuj
-Praznovanje 20 let društva
-izvolitev delovni odbor za pripravo:
Slavka, Silvo, Franci R. Franci H., Jože, Mira
Predviden 24. Maj
-Otvoritev poti Temenica
-Vzdrževalna dela na poti Temenica
-Markiranje poti
-Frata
-vodenje skupin
-podelitev priznaj
-vrtnarsko predavanje
-prikaz obrezovanja
-ustanovitev skupine za nadaljnjo promocijo Slaka in Pavčka

Pod 7.) Sprejem programa


Predsedujoči je predstavljen plan dela z dopolnili dal v sprejem.
Zbor je predlog plana z vsemi dopolnili soglasno sprejel.

 

Pod 8.) Razno


Pod to točko je predsedujoči najprej dal besedo gostom.

Drago Muhič v imenu župana in občine:
-pozdrav zbora
-Financiranje ostaja
-ustanovitev skupine za posodobitev celostne podobe občine pod mentorstvom dr. Bonče
– izgradnja športne dvorane (malo manjša kot je bila zastavljena)
-občina je ustanovila skupino za publiciranje Pavčka, Slaka

Jože Zoran v imenu GD Mirna peč:
-pozdrav
-zahvala za sodelovanje in pomoč
-ponudil sodelovanje

Martin Krevs v imenu harmonikarjev Mirna Peč:
-Pozdrav
-ponudil pomoč in igranje

Beseda članom.

Stane Barbo:
-podpira ustanovitev skupine za promoviranje Slaka in Pavčka
-tim bi lahko pripravil festival Slakove glasbe

Marjan Barbo:
-pripravljajo prostor za 60 sedišč

Mira Barbo:
-promocija, interes za peš poti je . potrebno je negovati

Zbor je zaključil z delom ob 21:05.

 

V Mirni Peči, 21.2.2014.

 

Overitelja zapisnika:
Dragan Alojz
Rozi Žibert
Zapisnikar:
tajnik Silvo Barbo

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja