Občni zbor 2015

Zapisnik z občnega zbora TD Mirna Peč z dne 28.2.2015

V soboto, 28. februarja 2015 je na domačiji Barbo Marjana, Mali Kal 7, s pričetkom ob 19 uri potekal redni letni OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA DRUŠTVA MIRNA PEČ.
Predsednik društva je pozdravil zbor in predlagal naslednji dnevni red.

Dnevni red:

   1. Nagovor predsednika

 

   2. Izvolitev delovnega predsedstva

 

   3. Poročila

 

   – Predsednik TD

 

   – Predsednik sekcije

 

   – Tajnik

 

   – Blagajnik

 

   – Nadzorni odbor

 

   4. Razprava in sprejem poročil

 

   5. Program za leto 2015

 

   6. Sprejem programa

 

   7. Razno

Zbor je predlagan dnevni red podprl.

Pod 1.) Nagovor predsednika


Predsednik društva Jože Barbo je pozdravil vse navzoče člane in goste in na kratko navedel namen srečanja. Sporočil je odsotnost župana, ki je pohvalil delo društva in mu želi uspešno delo tudi v prihodnje. Zaradi zdravstvenih razlogov je svojo odsotnost opravičil.
Prisotni gostje: Jože Zoran, predsednik PGD Hmeljčič; Tatjana Kupljenik, vodja turističnega podmladka na OŠ Toneta Pavčka in nosilka projekta V dolini tiho.

Pod 2.) Izvolitev delovnega predsedstva


Predsednik je predlagal izvolitev delovne predsedstva zbora:
zapisnikar: Vladimira Fabjan Barbo
Predsednik: Barbo Jože
Član: Uroš Cesar

Verifikacijska komisija:
Dragan Alojz, Primc Alojz.
Overovatelja zapisnika:
Dragica Barbo in Anica Levstek.

Zbor je predlog soglasno sprejel.

 

Pod 3.) Poročila


Poročilo predsednika:

Poročilo predsednika:

Poročilo je podal Jože Barbo v (priloga)

Poročilo tajnika:

Poročilo je v pisni obliki podal Silvo Barbo (Priloga), predstavil pa ga je predsednik Jože Barbo.

Poročilo sekcije Mali kal:

Poročilo in plan za leto 2015 je podal Franci Rovšek (priloga)

Poročila blagajničarke:

Za osnovni račun je poročilo podala Mira Barbo.
Stanje 01.01.2014             1.406.80 €
Prihodki               1.231,19€
Odhodki               1.894,33€
Stanje 31.12.2014             797,66€

Za račun sekcije je poročilo podala Mira Barbo.

Stanje 01.01.2014             4.703,72 €
Prihodki               6.840,07€
Odhodki               8.015,95€
Stanje 31.12.2014             3.527,84€

Poročilo nadzornega odbora:

Poročilo je podal Alojz Dragan (priloga)

Poročilo verifikacijske komisije:

Poročilo je podal Alojz Dragan. Prisotnih je 26 rednih članov od 65. Po statutu, je zbor sklepčen: če je prisotnih več kot polovica članov ali po preteku 60 min, če je prisotnih več kot 10 članov in je bil zbor sklican na pravilen način.

Zato ugotavlja, da je zbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom.

 

Priloge poročila: Predsednik | TajnikSekcija | Blagajničarka |

Pod 4.) Razprava in sprejem poročil

 


Predsednik je odprl razpravo na predstavljena poročila.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je predsedujoči predlagal da jih zbor sprejme.
Zbor je poročila soglasno sprejel.

 

Pod 5.) Plan dela društva za leto 2015


Program dela za predstavil predsednik Jože Barbo:
– delovne akcije v Zijalu
– markacije poti in postavitev stalnih usmerjevalnih tabel poti PSPM (33 lokacij)
– čistilna akcija: Zijalo, gozdovi
– srečanje občin in TD na Frati: oktober 2015
– 18. Pohod preko Hmeljnika: v maju
– 3. pohod Pot Slakove in Pavčkove mladosti: 20. 6.2015
– obujanje starih običajev: ličkanje v jeseni na domačiji Barbo
– ocenjevanje naselij: projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna (vključiti ocenjevanje zidanic)
– podelitev priznanj – ocenjevanje (prednovoletna prireditev)
– vzdrževanje brunarice
– vodenje skupin (Zijalo, Mali Kal, Šentjurij), usposabljanje za lokalne turistične vodiče
– vrtnarsko predavanje v spomladanskem času.

Predsednik člane pozove k razpravi.

Predlogi članov
Zvone Lah:
– Turizem v zidanicah: projekt v regiji je potencial, vendar trenutno premajhen (40 zidanic). Predlaga, da tudi TZ DBK da podporo pobudi za hitrejše pridobivanje uporabnih dovoljenj.
– podpira promocijo Zijala, Slakovega in Pavčkovega spomenika preko lokalnih vodičev.

Predsednik pove, da društvo že sedaj obstoječe in nove ponudnike zidanic podpira in promovira in jih bo tudi v prihodnje.
Glede usposabljanja lokalnih turističnih vodičev predsednik predlaga, da se občino povpraša za sofinanciranje izobraževanja, saj gre za promocijo občine in njene naravne in kulturne dediščine.

 

Pod 6.) Sprejem programa


Predsedujoči je predstavljen plan dela z dopolnili dal v sprejem.
Zbor je predlog plana z vsemi dopolnili soglasno sprejel.

 

Pod 8.) Razno


Pod to točko je predsedujoči najprej dal besedo gostom.
Jože Zoran v imenu GD Mirna peč:
-pozdrav
-zahvala za sodelovanje in pomoč pri izposoji brunarice
-ponudil sodelovanje tako, kot do sedaj
Predsednik Jože Barbo, v imenu TZ DBK pove:
-Vzorno sodelovanje TD Mirna Peč s sosednjimi TD, kurenti. Včlanitev TZ DBK v TZS, zaradi možnosti pridobivanja dodatnih finančnih sredstev.

Beseda članom.
Tatjana Kupljenik:
-v okviru turističnega podmladka se trudijo za ustvarjanje malih turističnih produktov. V lanskem letu so s projektom V dolini tiho za projekt prejeli tudi zlato priznanje TZS in v jeseni izvedli uspešen in odmeven zaključek projekta. Zahvali se predsedniku za sodelovanje in podporo. V planu imajo nadaljevanje projekta, da bi projekt postal tradicionalen, saj povpraševanje in vizija za nadaljevanje projekta je. Morda bi se projekt v prihodnje prenesel na društvo, če bo interes. V letu 2015 imajo izdelan nov projekt zgodbe o Tinčku in Slavcu – zgodba, ki promovirajo Mirno Peč in njene znamenite rojake ter naravno dediščino Mirne Peči. Izdana je knjiga v 500 izvodih za promocijo projekta.
Na predlog predsednika je sprejet še sklep o izbrisu tistih članov, ki članarine niso poravnali več kot 3 leta. Društvo bo tem članom najprej poslalo poziv za plačilo. Disciplinska komisija ima pooblastilo za končni izbris.

Zbor je z delom zaključil ob 20:15 uri.

V Mirni Peči, 28.2.2015.

 

Overitelja zapisnika:
Dragica Barbo
Anica Levstek
Zapisnikar:
Vladimira Fabjan Barbo

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja